Andrzej Kryj

Poseł na Sejm RP

Wystąpienie posła A. Kryja w sprawie zmiany ustawy „Prawo Oświatowe”

Wczoraj prezentowałem stanowisko Klubu Parlamentarnego PiS wobec projektu ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe. Nie będzie nowoczesnej konkurencyjnej polskiej gospodarki bez nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Szansą na jego odbudowanie są nowe przepisy, wśród których są m.in. te o stażach uczniowskich, dokształcaniu nauczycieli zawodu, ujednoliceniu pensum nauczycieli zawodu i wiele innych. Dobra, oczekiwana przez wiele środowisk ustawa.

Pełny tekst wystąpienia:

Poseł Andrzej Kryj:

Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Panie Premierze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, druk nr 2861.

Spośród wielu wyzwań, przed którymi w końcu drugiej dekady XXI w. stoi Polska, niezwykle istotne wydaje się zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Nie będzie ona w stanie rozwijać się i być konkurencyjną bez wysoko wykwalifikowanych kadr, które zdobędą dobre wykształcenie na różnych poziomach edukacyjnych. O tym, jak poważny jest to problem, świadczy fakt, iż w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z jednej strony przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, z drugiej zaś na wysokim poziomie utrzymuje się bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych i techników. Nakładają się na to niekorzystne zmiany demograficzne, które powodują, że rynek pracy zasilany jest coraz mniejszą liczbą absolwentów szkół. Taki stan będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Konieczne jest więc dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, na co wskazuje przyjęta w lutym 2017 r. przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego ˝Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝ i czego oczekują polscy przedsiębiorcy.

Przedłożony dzisiaj projekt ustawy w zasadniczej części wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Celem wprowadzonych zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Będzie to czynione poprzez wiele przedsięwzięć, ale szczególnie istotne jest to, iż szkoły będą w tym zakresie współpracować nie tylko z organami prowadzącymi, ale także z pracodawcami i ministrami właściwymi dla poszczególnych zawodów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wprowadzane zmiany zyskują mocne podstawy finansowe. Organy prowadzące otrzymają bowiem zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy. Są one wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określanej przez ministra edukacji narodowej. Wprowadzone zostało również nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Pracodawcy oczekują, że absolwenci szkół będą wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również będą znać specyfikę pracy w ich firmach. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu staży uczniowskich dla uczniów szkół branżowych I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów techników. Staże będą realizowane na podstawie umów z pracodawcami. To ważne, że zachętą dla pracodawców jest możliwość wliczenia kosztu świadczeń pieniężnych, które otrzymywać będzie uczeń podczas stażu, w koszty uzyskania przychodu. Ten zapis jest zbieżny z postulatami polskich przedsiębiorców.

Wysoka Izbo! Truizmem jest stwierdzenie, że nie ma dobrej edukacji bez dobrego nauczyciela. Szczególnie prawdę tę widać w przypadku kształcenia zawodowego. I właśnie w przedłożonym projekcie ustawy znalazły się zapisy, w myśl których nauczyciele zawodu będą mogli systematycznie doskonalić swój warsztat pracy podczas organizowanych przez dyrektora szkoły obowiązkowych staży branżowych, w trakcie których podniosą swe umiejętności i poszerzą wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

W trakcie kilkuminutowego wystąpienia nie sposób wskazać wszystkich pozytywnych rozwiązań zaproponowanych w przedłożonym projekcie dotyczącym szkolnictwa zawodowego, więc na koniec odniosę się tylko do możliwości gromadzenia przez szkoły i placówki na wydzielonym rachunku dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności usługowej. To ważne, bo te środki będą przeznaczane na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Ale nie tylko przepisy dotyczące szkolnictwa zawodowego znalazły się w tym projekcie ustawy. Jest także cała gama przepisów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów, organów prowadzących, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom związkowców. To choćby bezpłatny dowóz i opieka nad dziećmi, bardzo wiele przepisów, które będą pomagały przeciwdziałać narkomanii. Będzie można lepiej organizować opiekę stomatologiczną, będzie można organizować żywienie dzieci.

W minionych latach nasi poprzednicy bardzo często zlecali (Dzwonek) organom prowadzącym wykonanie zadań bez zapewnienia na to pieniędzy. My te pieniądze będziemy w stanie zabezpieczyć w projekcie tej ustawy, są one określone. To wszystko sprawia…

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:     Dziękuję bardzo, panu posłowi.

Poseł Andrzej Kryj:

…że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za skierowaniem tej ustawy do merytorycznej komisji. Dziękuję bardzo.

Najnowsze informacje
Zobacz więcej

Praca w Sejmie

Praca w okręgu

Realizacja dwarazy.com